Podvojné účtovníctvo

Spracujeme Vaše účtovníctvo aj spätne, skontrolujeme a zrekonštruujeme.

Naše služby zahŕňajú:

1. Spracovanie účtovníctva na pravidelnej báze.

Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:

Pri neplátcovi DPH

Pri plátcovi DPH

V prípade individuálnych požiadaviek a ďaľších otázok ohľadne vypracovania podvojného účtovníctva nás prosím kontaktujte buď telefonicky alebo e-mailom.

2. Vypracovanie podkladov a podanie daňových priznaní k dani z pridanej hodnoty.

3. Poskytovanie priebežných informácií o výsledku hospodárenia podľa požiadaviek klienta.

4. Poskytnutie súčinnosti pri daňových kontrolách a komunikácií s daňovým úradom a ostatnými inštitúciami.

5. Konzultácie k prípadným problémovým situáciam.

6. Vypracovanie a zaslanie štatistických výkazov.

7. Vypracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania.

8. Uloženie účtovnej závierky do zbierky listín.

Ponúkame vedenie účtovnej agendy či už registrovaného platiteľa DPH alebo neplatiteľa DPH. Na základe dohody s klientom je možné aj celoročné spracovanie účtovnej agendy za predošlé účtovné obdobie /v prípade dopytu o spracovanie účtovnej agendy v období termínu podania daňového priznania/. Spolupráca je založená na pravidelnom kontakte s klientom a dlhodobá kooperácia založená na vzájomnej dôvere.

Mesačná cena za účtovníctvo

Cena sa stanovuje na základe dohody s klientom a vychádza z počtu a náročnosti výpočtov pre zaúčtovanie jednotlivých položiek a od počtu položiek a výšky dlhodobého majetku. Zohľadňuje zabiehanie firmy, ak je predpoklad, že firma aktívne začne vykonávať svoju činnosť neskôr, ako sa založí. Za vypracovanie účtovnej závierky je samostatná fakturácia podľa dohody. Práce nad rámec zmluvy sa ocenia individuálne podľa vzájomnej dohody pred začatím prác.

Nasledovný cenník podvojného účtovníctva má informačný charakter, ceny sa odvíjajú od individuálnych potrieb a požiadaviek klienta. Úlohou cenníka je predstaviť klientovi konkrétne účtovné úkony spojené so službou vedenia podvojného účtovníctva. Pre stanovenie konkrétnej konečnej ceny za poskytovanú službu je vhodnejšia individuálna konzultácia s našim klientom.

Pri paušálnom vedení podvojného účtovníctva je cena za poskytovanú službu 40 € za mesačné, komplexné spracovanie účtovníctva. Paušálna cena sa dohaduje zvyčajne do 100 účtovných položiek mesačne. Nad 100 účtovných položiek je cena za účtovnú položku pri neplatiteľovi DPH 0,70 €, pri platiteľovi DPH 0,80 €. Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden doklad, napr. jedna faktúra, pokladničný doklad, položka výpisu z bankového účtu.

Cenník za vedenie podvojného účtovníctva. Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Počet zaúčtovaných položiek Cena za položku – Neplátca DPH Cena za položku – Plátca DPH Paušál – Neplátca DPH Paušál – Plátca DPH
1-25 - - 50 € 60 €
26-50 - - 70 € 80 €
51-100 0,70 € 0,80 € 100 € 120 €
101-200 0,66 € 0,75 € 120 € 150 €
201-300 0,61 € 0,70 € 200 € 240 €
301-400 0,56 € 0,65 € 300 € 330 €
401 a viac po dohode s klientom

V cene za vedenie podvojného účtovníctva máte so Zaúčtujeme, s.r.o. garantovaný kompletný účtovný a daňový servis bez akýchkoľvek daľších príplatkov za jednotlivé podania, výrazy a výstupy (s výnimkou vypracovania ročného daňového priznania), ako aj daňové zastupovanie pred orgánmi štátnej správy (zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa).