Intrastat

Elektronické zasielanie výkazu intrastat v prípade prijatých alebo odoslaných tovarov z/do územia SR

Naša služba zahŕňa:

Za tovar sa považuje všetok hnuteľný majetok vrátane elektrickej energie, plynu a vody. Tovarom spoločenstva je:

a) tovar úplne získaný alebo vyrobený na colnom území spoločenstva
b) tovar z krajín a území, ktoré nie sú súčasťou colného územia, prepustený do voľného obehu
c) tovar získaný alebo vyrobený z tovarov uvedených v bode a) a b)

Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa pri odoslaní uvádzajú informácie o tovaroch spoločenstva odpúštajúcich územie Slovenskej republiky, odoslaných  do iného členského štátu okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Predmetom hlásenia o prijatí tovaru sú informácie o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky okrem tovaru, ktorý cez územie Slovenskej republiky priamo prechádza alebo sa tu zastaví z dôvodov súvisiacich s prepravou tovaru.

Cena za podávanie, zasielanie výkazov Intrastat v súlade s požiadavkami legislatívy je od 100 EUR za výkaz. Pre bližšie stanovenie ceny nás prosím oslovte.