DPH, Vrátenie DPH

Pre registrovaných platiteľov Dane z pridanej hodnoty spracujeme výkazy DPH na mesačnej alebo štvrťročnej báze. Nie je problém spracovať agendu aj platiteľov využívajúcich koeficient či súhrnný výkaz pre DPH / zasielaný v zmysle legislatívy / elektronickou formou.

Naše služby zahŕňajú:

Vrátenie DPH zo zahraničia

Príprava žiadosti a ich následné zasielanie na daňový úrad.

Na vystavenie žiadosti bude potrebná plná moc pre potreby jednania s daňovým úradom vo veci  elektronického podávania žiadosťi o vrátenie DPH a dokladov spoločnosti, ktorých sa vrátenie týka.